Grupul ţintă

 

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 335 elevi ISCED 2-3 (nivel de calificare 3-4) şi/sau ISCED 4 (nivel de calificare 5), înmatriculaţi în şcolile/liceele din judeţul Dolj, elevi ce au reşedinţă sau domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea vizată, cu precădere elevi înscrişi la specializări din sectoarele cu potenţial competitiv identificate conform SNC. Elevii din grupul țintă au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea Sud Vest Oltenia. Din punctul de vedere al egalităţii de şanse şi nediscriminării, grupul ţinta va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de şanse şi indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârsta, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenă la o categorie defavorizată. Din numărul total de persoane aparţinând grupului ţinta (335 de persoane), cel puţin 35% (respectiv 117 persoane) vor fi femei. Din punctul de vedere al mediului de provenienţă (rural sau urban), minim 30 de persoane provin din mediul rural.

Clasificarea grupului ţinta în funcţie de apartenenţa etnică este următoarea: 331 elevi de etnie română şi 4 elevi de etnie rromă. Din punctul de vedere al participării la activităţile proiectului: întregul grup ţintă (335 de elevi) va participa la: campania de conştientizare, activitatea de informare, consiliere şi orientare profesională, la activitățile desfăşurate în cadrul firmelor de exerciţiu, la stagii de practică organizate în centre de practică ce activează cu preponderență în sectoare de activitate cu potenţial competitiv conform SNC şi la activităţile derulate în cadrul reţelei de colaborare instituţii învățământ-mediu privat-elevi.

 

Criteriile de selecție ale grupul țintă sunt:

 • Să aibă calitatea de elev într-unul din liceele din județul Dolj (demonstrabilă prin adeverinţă de elev) şi să păstreze această calitate până la finalizarea stagiului;
 • Să aibă reședința/domiciliul în regiunea Sud-Vest Oltenia; - la momentul selecţiei să fie elevi în anii terminali (clasa a XI-a și a XII-a);
 • Să deţină situaţie şcolară bună;
 • Să își manifeste disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (consiliere, stagii practică, firme de exercițiu, workshop-uri);
 • Să nu mai fie înscrişi în alt proiect cu finanțare nerambursabilă, cu activități și obiective similare, în momentul înscrierii;
 • Să aibă acordul părinților (în cazul minorilor).

Documente necesare înscrierii în grupul ţintă al proiectului:

 • Formular de înregistrare grup ţintă;
 • Copie a cărţii de identitate;
 • Acord de utilizare a datelor personale;
 • Angajament de respectare a cerinţelor proiectului;
 • Adeverinţa de elev/copie carnet elev;
 • Acord parental (dacă este cazul).

Tipărire